Tenisový klub Mladosť

Aktuálne
***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM*** ***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM***

OZNAM PRE RODIČOV TKM Z...25.11.2021

 

Oznamujeme všetkým rodičom,že od dňa 25.11.2021 prerušujeme tréningový proces,do odvolania, na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.695.... z 24.11.2021

Každý z vás pri uvolnení opatrení bude oboznámený sms správou resp.mailom.

Ostante všetci zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca) ....................................................................t.č.........................

zákonný zástupca dieťaťa............................................................................................., ., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie . Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.

Vyhlasujem*: a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu /antigénového testu /na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní

Dátum vykonanie testu: .................... alebo b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: ................................................................................................................................................................. Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

V Košiciach.............................       

                                                                                               Podpis.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važení rodičia,  od 2.11.2020   pokračujeme v tréningovom procese.

                                             

Od 2.11.2020   negatívni tréneri a hráči /i všetci v rámci rodiny !/ ,budú podľa doterajších informácii umožnený tréningový proces podľa platných hygienických podmienok.Držme si palce,aby sme v pondelok 2.11.2020 nastúpili všetci do tréningového procesu.


Info. na tel.číslach 0905586655 alebo 0905821792 alebo u svojich trénerov.

 

Podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 2.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Pre vykonávanie športovej aktivity od 2.11.2020 platí:

(1) Športová aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera), rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).