Tenisový klub Mladosť

Aktuálne
***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM*** ***Majstrami Slovenska družstiev sa stali dorci TKM***

OZNAM PRE RODIČOV TKM Z...16.12.2021

 

Aktualizované 16. 12. 2021

Slovenský tenisový zväz vydáva v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou nasledovné informácie týkajúce sa tréningovej a súťažnej činnosti na nasledovné obdobie:

  1. Na základe  vyhlášky č. 307  je od 17. 12. 2021 možné využívať vnútorné športoviská za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci hromadného podujatia (tréningu) musia byť výhradne v režime OP. Zdroj: https://www.minedu.sk/covid-info-sport/

Čiže od piatka 17.12.2021 ideme podľa rozvrhu. Deti do 12 rokov sú ako očkovaní ,nad 12 rokov musia byť očkovaní alebo prekonaní.Pohybovky v škole sa  NEKONAJÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe nariadenia vlády z 9. 12. 2021 je od 10. 12. 2021 výnimka zo zákazu vychádzania do ostatných prevádzok poskytujúcich služby, pre osoby v režime OP (očkovaní, prekonaní). Oficiálne stanovisko Min.školstva SR (vydané 10. 12. 2021 popoludní) ale nepovoľuje prevádzku športových zariadení:

"Dňa 8. decembra 2021 schválila vláda SR aktualizáciu opatrení ohľadom zákazu vychádzania, v ktorej je uvedené, že osoby nesmú opustiť miesto bydliska za účelom cesty na športovisko, okrem fitnes centra. Aktuálna vyhláška ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, uzatvára všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky okrem fitnes centier. Z uvedeného teda vyplýva, že všetky športoviská okrem fitnes centier musia byť zatvorené. Výnimkou sú karanténne centrá pre vrcholový šport, ktoré je možné zriadiť so súhlasným stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, oprávnenými žiadateľmi o zriadenie týchto centier pre vrcholový šport sú výhradne národné športové zväzy."

Slovenský tenisový zväz sa nestotožňuje s prijatým opatrením, ktoré povoľuje prevádzku fitnes centier s 1 osobou na 25 m2, ale zároveň neumožňuje prevádzku tenisovej haly s 2 - 4 osobami na 650 m2 na 1 kurte. 

 

STZ vyvíja úsilie o zmenu tohto opatrenia. Až do vyriešenia situácie a úpravy vyhlášky ÚVZ SR, ktorá nie je v súlade s nariadením vlády, odporúčame klubom riadiť sa týmto usmernením Ministerstva školstva a znením vyhlášky č. 290 ÚVZ. O zmene podmienok budeme informovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca) ....................................................................t.č.........................

zákonný zástupca dieťaťa............................................................................................., ., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie . Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.

Vyhlasujem*: a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu /antigénového testu /na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní

Dátum vykonanie testu: .................... alebo b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: ................................................................................................................................................................. Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

V Košiciach.............................       

                                                                                               Podpis.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važení rodičia,  od 2.11.2020   pokračujeme v tréningovom procese.

                                             

Od 2.11.2020   negatívni tréneri a hráči /i všetci v rámci rodiny !/ ,budú podľa doterajších informácii umožnený tréningový proces podľa platných hygienických podmienok.Držme si palce,aby sme v pondelok 2.11.2020 nastúpili všetci do tréningového procesu.


Info. na tel.číslach 0905586655 alebo 0905821792 alebo u svojich trénerov.

 

Podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 2.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Pre vykonávanie športovej aktivity od 2.11.2020 platí:

(1) Športová aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera), rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).